วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประเพณีอัฐมีบูชาวันอัฏฐมี คือวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ถือเป็นวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปะโยคและสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงยิ่ง และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกพระพุทธคุณของพระพทุธเจ้า

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอัฏฐมีบูชา

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ๘ วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมกับประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้ร่วมใจกันทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีแห่งกรุงกุสินารา วันนั้นเป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความหดหู่สลดใจ และวิปโยคโศกศัลย์ เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ เมื่อวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งนิยมเรียกกันว่าวันอัฏฐมีนั้นเวียนมาประจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนบางส่วน โดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาแห่งวัดนั้น ๆ ได้ร่วมกันกันประกอบพิธีบูชาขึ้น เฉพาะภายในวัด เช่นที่ปฏิบัติกันอยู่ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เป็นต้น แต่จะปฏิบัติกันมาแต่เมื่อใด ไม่พบข้อพิสูจน์ ปัจจุบันนี้ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่

ประเพณีวันอัฏฐมีบูชาในประเทศไทย

การประกอบพิธีอัฏฐมีบูชานั้น นิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติเหมือนกันกับประกอบพิธีวิสาขบูชา ในประเทศไทย พบประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลองที่ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประเพณีนี้มีมาเมื่อใดไม่ปรากฏชัดเจน ในปัจจุบันประเพณีนี้ได้รับการส่งเสริมจากทางหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน โดยจัดเป็นงาน "วันอัฏฐมีบูชารำลีก เมืองทุ่งยั้ง" ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดจัดงานในวันวิสาขบูชา คือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ถึงวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ รวม ๙ วัน กิจกรรมภายในงานมีการแสดง แสง สี เสียง ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน จนถึงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง มีประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมเป็นจำนวนมาก

ที่มา : buddhismm.wikispaces.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น