วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประเพณีสงกรานต์


วันสงกรานต์ เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศที่งดงาม อ่อนโยน ความกตัญญู ความอบอุ่น แลการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน โดยการใช้นำเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกัน

ในปัจจุบันโดยหลักสากลแล้วเราจะนับวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่ในการดำเนินกิจกรรมที่ชุมชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้น ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร การอุทิศส่วนกุศลแต่บรรพบุรุษ การสงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำ และการละเล่นรื่นเริ่งต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะยังถือประเพณีสงกรานต์เป็นปีใหม่แบบไทยๆ